helltour@helltour.sk
0903 999 313 (9:00 - 18:00)    14:30 - 17:30

Ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov na web ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti HELL TOUR s.r.o.

Vážení klienti,
v tomto informačnom memorande sa uvádzajú podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme Vám chceli vysvetliť, prečo sme Vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom požiadania súhlasu na spracovanie Vašich osobných údajov je ponúknuť Vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch a službách v oblasti cestovného ruchu,  ako aj zaujímavých  ponukách našich obchodných partnerov. Ďalším našim cieľom je poskytovať Vám praktické informácie a časovo obmedzené ponuky a to  písomnou alebo elektronickou formou, resp. telefonicky alebo sms správou. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania, prezentovať Vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú Vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobúda účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe osobných údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od Vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme niekoľkých bodov, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu, zavolajte nám na tel. č. 033/55 11 352, alebo mobil 0903 999 313, alebo nám pošlite email na: helltour@stonline.sk.

Obsah

 1. Kto je správca Vašich osobných údajov?
 2. Aké Vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?
 6. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?
 7. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 8. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

       Našu stránku môžete navštíviť bez toho aby sme potrebovali akékoľvek Vaše osobné údaje. Len ak používate určité servisné služby, sú požadované a spracovávané osobné údaje.

 

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Ako náhle využijete naše servisné služby, spravidla budú požadované len údaje, ktoré potrebujeme na realizáciu požadovanej služby. Ak Vás budeme žiadať o ďalšie údaje, je to dobrovoľné (políčka, ktoré nie sú označené ako povinné údaje). Spracovanie osobných údajov prebieha výslovne na realizáciu požadovanej služby a slúži pre interné účely a oprávnené záujmy spoločnosti.

 

 • Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

 

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

       Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • Ponuka produktov a služieb. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru.
 • Automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám.
 • Prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 

5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

       Súhlas ste udelili našej spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom našej spoločnosti, Váš súhlas bude v platnosti 5 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

6. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

       Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k Vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

       Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

a) Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov zahŕňajú hlavne:

 • identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby,
 • účely spracúvania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov,
 •  informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín,
 • obdobie uchovávania osobných údajov,
 • oprávnených správcov,
 • zoznam Vašich práv,
 • možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov,
 • zdroj spracovávaných osobných údajov,

b) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané. Ak áno, potom máte právo na:

 • prístup k informáciám o ich spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
 • informáciu o období uchovávania osobných údajov,
 • na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov,
 • informácie o zdroji osobných údajov,
 • záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
 • poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

c) Právo na opravu osobných údajov

       Spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my Vaše osobné údaje opravíme.

d) Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) osobných údajov

       V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť HELL TOUR s.r.o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

e) Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

       Vtedy, ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

f) Právo na prenositeľnosť údajov

       Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, potom odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

g) Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

       Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h) Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

       S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

ch) Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

       Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to telefonicky na linke: 033/5511352, alebo  poslaním e-mailu na adresu: helltour@stonline.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Radlinského 1/C, 917 01 Trnava. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si uplatníte, poskytujeme bezplatne.

i) Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

       Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

 

8. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

       Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

a) Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva, prosím uveďte, Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate, odvolanie môžete adresovať na sídlo našej spoločnosti.
 • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, prosím uveďte, o aké ponuky máte záujem, aby sme Vám mohli vyhovieť.
 • Váš vlastnoručný podpis.

b) Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, preto, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
 • Písomným vyhlásením poslaným do sídla našej spoločnosti, alebo na korešpondenčnú adresu.

 

Kontaktujte nás

HELL TOUR, s.r.o.
Radlinského 1/C, 917 01 Trnava
Tel., fax: 033/55 11 352
Mobil: 0903 999 313
helltour@helltour.sk
Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Cestovna Agentura Trnava

© 2024 HELL TOUR, s.r.o., Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok bohacek.sk