helltour@helltour.sk
0903 999 313 (9:00 - 18:00)    14:30 - 17:30

Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie HELL TOUR s.r.o,
IČO: 44624093, DIČ: 2022762819

- VZP vo formáte PDF

 

 

 I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu medzi cestovnou kanceláriou HELL TOUR s.r.o. (ďalej CK HELL TOUR) a objednávateľom a vzťahujú sa na obstaranie zájazdov organizovaných cestovnou kanceláriou, ktoré ponúka zájazdy formou osobitných ponukových listov. Vzťahujú sa aj na doobjednané služby k zájazdu, pokiaľ sa na obstaranie týchto služieb neuzatvorila osobitná zmluva.

II. Vznik zmluvného vzťahu

CK HELL TOUR vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta. Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom vzniká na základe uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorou sa cestovná kanceláriou zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Zmluva musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. V prípade, že sa zmluva uzatvára v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu môže byť zmluva uzavretá aj formou potvrdenia objednávky zaslanej mailom alebo prostredníctvom internetu. V prípade právnickej osoby, uceleného kolektívu vzniká zmluvný vzťah aj zaslaním záväznej objednávky (prihlášky) na základe ponuky predloženej CK HELL TOUR, s.r.o. alebo jej obchodným zástupcom.

III. Cenové a platobné podmienky

Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi CK HELL TOUR a objednávateľom v zmluve o obstaraní zájazdu. CK HELL TOUR má právo na zaplatenie ceny zájazdu ako aj všetkých doobjednaných služieb pred ich poskytnutím. CK HELL TOUR je oprávnená vyžadovať zálohu vo výške 50 % ceny zájazdu a prípadne doobjednaných služieb k zájazdu. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade uzavretia zmluvy v čase kratšom ako 30 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % celkovej ceny zájazdu a prípadne doobjednaných služieb k zájazdu. V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom je CK HELL TOUR oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške určenej v článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok. Cestovná kancelária je v prípade odstúpenia od zmluvy povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne doposiaľ uhradenú časť ceny zájazdu zníženú o zmluvnú pokutu. Cena zájazdu je cena, dohodnutá v zmluve. Prípadné zľavy z cien zájazdov, vyhlasované cestovnou kanceláriou po podpise zmluvy s objednávateľom, nezakladajú jeho nárok na zľavnenú cenu.

Cestovná kancelária je oprávnená najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu jednostranným úkonom zvýšiť cenu v týchto prípadoch:

a. pri zmenách cien pohonných hmôt o rozdiel medzi cenou dopravy stanovenou použitím zvýšených cien pohonných hmôt a cenou dopravy, ktorá je zahrnutá v cene zájazdu

b. pri zvýšení platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových, prístavných, poplatkov, cestných daní a poplatkov alebo pri ich zavedení o rozdiel medzi zvýšenou cenou poplatkov a poplatkov zahrnutých v cene zájazdu

c. pri zavedení alebo zmene výšky vízových poplatkov a iných poplatkov zahraničných krajín Oznámenie o zvýšení ceny cestovná kancelária odošle objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.

 

Ak cestovná kancelária bude nútená zmeniť cenu z iných dôvodov, ako sú uvedené v článku III. môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy podľa podmienok uvedených v článku VI. ods. 1. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

IV. Práva a povinnosti CK HELL TOUR

• CK HELL TOUR sje povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

• CK HELL TOUR nie je povinná poskytnúť účastníkovi zájazdu plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

• CK HELL TOUR je povinná mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu podľa podmienok uvedených v článku IX. na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie.

• CK HELL TOUR má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu v prípadoch uvedených v článku III.

 

V. Práva a povinnosti objednávateľa

1. K základným právam objednávateľa patrí: a. právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

b. právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii

c. právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej kancelárii známe

d. právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny

e. právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok

f. právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom VIII. týchto všeobecných zmluvných podmienok

g. právo pred začatím zájazdu písomne oznámiť cestovnej kancelárie, že sa na miesto neho zúčastní na zájazde iná osoba, pričom tak môže urobiť za podmienok určených v článku VI. ods. 6. týchto všeobecných zmluvných podmienok

h. právo obdržať najskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK HELL TOUR známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógoch, cenníkoch a ponukových listoch. Tieto písomné podrobné informácie – pokyny na zájazd – posiela CK HELL TOUR mailom alebo poštou len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. V prípade, že 6 dní pred začiatkom zájazdu objednávateľ ešte pokyny na zájazd nemá, je povinný bezodkladne o tom informovať cestovnú kanceláriu, aby zabezpečila nápravu.

i. právo dostať doklad o zákonnom poistení zájazdu alebo inej forme ochrany objednávateľa zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom, ktorý obsahuje najmä označenie poistiteľa, podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti

a. povinnosť poskytnúť CK HELL TOUR nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje a predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky cestovnej kancelárie

b. zaplatiť v plnom rozsahu cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto všeobecných zmluvných podmienok

c. nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, títo si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt

d. dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb

e. riadiť sa pokynmi cestovnej kancelárie, jej zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok, uhradiť prípadnú škodu , ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu

f. mať u seba platný cestovný doklad prípadne vízum, ak sa vyžaduje, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník zájazdu

g. zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu

h. bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov

a. zoznámiť všetkých účastníkov zájazdu s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a ďalšími informáciami, ktoré obdrží od cestovnej kancelárie, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb

b. odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam účastníkov zájazdu s údajmi podľa jej požiadaviek

c. zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti účastníkov zájazdu, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník

 

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí:

3. K povinnostiam objednávateľa – právnickej osoby, ktorá je účastníkom zmluvného vzťahu ďalej patrí:

 

VI. Zmeny dohodnutých podmienok

1. Ak je CK HELL TOUR nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť cestovnej kancelárii v lehote stanovenej cestovnou kanceláriou

2. CK HELL TOUR má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom, ak nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu je pre CK HELL TOUR ekonomicky neúnosné. Ak CK HELL TOUR zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu,

3. CK môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak: - počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však

o 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,

o 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,

o 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo - neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť zmluvu o zájazde a CK oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

 

4. Ak CK HELL TOUR odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1. má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK HELL TOUR na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK HELL TOUR a základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK HELL TOUR je povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5. Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinnosti cestovnej kancelárie určené zmluvou alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa odseku 1. je CK HELL TOUR povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárie zmluvnú pokutu

6. Cestovná kancelária je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré cestovná agentúra kancelária nemá možnosť ovplyvniť, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je cestovná kancelária povinná zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom s pôvodnými službami. V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené.

7. Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK HELL TOUR pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o obstaraní zájazdu. Vykonanie týchto zmien je podmienené zaplatením všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenami vzniknú

 

VII. Podmienky odstúpenia od zmluvy objednávateľom a zmluvné pokuty

1. Ak uplatní zákazník svoje právo v súlade s článkom V. odseku 1., bod e.) a kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpi od zmluvy musí splniť nasledovné podmienky:

a. doručiť cestovnej kancelárii oznámenie o odstúpení od zmluvy (storno) v písomnej forme, pričom deň kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy CK HELL TOUR doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky zmluvnej pokuty (storno poplatku)

b. je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške určenej v odseku 2., ktorá je odstupňovaná podľa času uskutočneného storna, stanoveného počtom dní pred začatím zájazdu

2. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy je povinný uhradiť cestovnej kancelárie za každú prihlásenú a stornovanú osobu tieto zmluvné pokuty (storno poplatky):

a. od 45 a viac kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu skutočne vzniklé náklady, minimálne však 20 % z ceny zájazdu, ale minimálne 20 EUR/osoba.

b. od 44 do 30 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu skutočne vzniklé náklady, minimálne však 30% z ceny zájazdu

c. od 29 do 15 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu skutočne vzniklé náklady, minimálne však 50% z ceny zájazdu

d. od 14 do 8 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu skutočne vzniklé náklady, minimálne však 80% z ceny zájazdu

e. od 7 do 4 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu skutočne vzniklé náklady, minimálne však 90% z ceny zájazdu

f. v dobe 3 a menej kalendárne dni pred dňom odchodu zájazdu skutočne vzniklé náklady, minimálne však 100 % z ceny zájazdu

3. V prípade, že klient je nútený stornovať účasť na zájazde z mimoriadnych a dokladovateľných dôvodov, uplatní si náhradu storno poplatkov v poisťovni pokiaľ si o takéto poistenie pred zájazdom požiada

4. Pri určení počtu dní pred začatím zájazdu pre výpočet storno poplatkov sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, v ktorom bolo cestovnej kancelárii storno doručené a nezapočítava sa deň začiatku zájazdu (odletu, odchodu, či nástupu na zájazd), ktorý je dohodnutý v zmluve

5. Ak sa objednávateľ nedostaví na zájazd alebo zmešká z vlastnej viny odchod dopravného prostriedku alebo počas zájazdu z vlastného rozhodnutia alebo z vlastnej viny nečerpá niektoré z dohodnutých a zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby

 

VIII. Reklamačné konanie

1. CK HELL TOUR zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK HELL TOUR alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú počas zájazdu

2. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u sprievodcu, delegáta, zahraničného partnera CK HELL TOUR (ďalej poverený zástupca CK HELL TOUR), ktorého meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo je cestovná kancelária povinná oznámiť najskôr sedem dní pred začatím zájazdu. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci s povereným zástupcom CK HELL TOUR. Ak opomenie objednávateľ z vlastnej viny poukázať na nedostatok včas alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri vybavení reklamácie a pri vystavení reklamačného protokolu, neskoršie a nedoložené reklamácie nebude môcť CK HELL TOUR riadne vybaviť

3. Ak nesplní CK HELL TOUR povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK HELL TOUR bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa odseku 2

4. Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, platia lehoty podľa odseku 3., ak si objednávateľ uplatnil svoje práva v sprostredkujúcej cestovnej kancelárii alebo v cestovnej agentúre

5. CK HELL TOUR neručí za úroveň služieb, ktoré si zákazník objedná počas zájazdu na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo u iného poskytovateľa služieb nad rámec zmluvne dohodnutých služieb

 

IX. Cestovné poistenie objednávateľa

1. CK HELL TOUR ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré pokrýva rôzne riziká (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.), spojené s účasťou na zájazde.

2. Poistná zmluva, uzatvorená pre krytie rizík v zmysle odseku 1. vzniká priamo medzi objednávateľom a príslušnou poisťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK HELL TOUR poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť a nemôže sa vyjadrovať k podmienkam vzniku poistnej udalosti ani k výške nárokov objednávateľa

 

X. Ochrana pre prípad úpadku

1. CK je v súlade so zákonom povinná po celý čas prevádzkovania CK zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku v rozsahu a podľa podmienok zákona tak, aby boli v prípade úpadku uspokojené nároky cestujúcich. Nároky cestujúceho, ktoré mu vznikli voči CK v dôsledku úpadku, prechádzajú na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku.

2. Cestujúci, ktorý zaplatil CK za služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu, má právo na

bezodkladné plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku, ak CK z dôvodu svojho úpadku:

o nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu,

o nevráti cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil,

o nevráti cestujúcemu rozdiel medzi cenou zaplatenou CK a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, ak bol zájazd poskytnutý len sčasti.

3. CK uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Krasovského 15, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 843/B, IČO: 00 653 501.

4. CK odovzdá cestujúcemu pri uzatváraní zmluvy o zájazde doklad, ktorý obsahuje informácie o ochrane pre prípad úpadku CK.

 

XI. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje cestujúcich sú CK spracúvané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a platným zákonom o ochrane osobných údajov. Cestujúci poskytuje CK osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o zájazde s CK. Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy o zájazde nie je CK povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich CK zo zmluvy o zájazde. CK spracúva osobné údaje cestujúcich v rozsahu v akom boli poskytnuté a zaznamenané do zmluvy o zájazde. Cestujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CK o ich zmene. Osobné údaje bude CK spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi po nevyhnutnú dobu.

2. CK poskytuje osobné údaje cestujúceho najmä leteckej spoločnosti, ubytovaciemu zariadeniu, spolupracujúcim tretím stranám (iným poskytovateľom služieb) a iným subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva CK zo zákona. CK postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi cestujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny a to v závislosti podľa toho kde si cestujúci zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude realizovaný podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. V prípade ak CK bude pre cestujúceho vybavovať vízovú povinnosť, cestujúci je povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. Cestujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané, má právo od CK požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Cestujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Detailnú informačnú povinnosť CK vo vzťahu ochrane osobných údajov cestujúcich si CK plní prostredníctvom webového sídla www.helltour.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

3. Po realizovaní zájazdu resp. zabezpečovanej služby poskytovanej CK Vám môže byť e-mailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality zabezpečovaných služieb.

 

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK HELL TOUR sú spracované v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov č. 281/2001 Z.z.. CK HELL TOUR si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia od 1.1. 2022.

Kontaktujte nás

HELL TOUR, s.r.o.
Radlinského 1/C, 917 01 Trnava
Tel., fax: 033/55 11 352
Mobil: 0903 999 313
helltour@helltour.sk
Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Cestovna Agentura Trnava

© 2022 HELL TOUR, s.r.o., Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok bohacek.sk